Handlingsplan för plast ger nya möjligheter för flergångskassar

PET-flaskor i olika färger fotade underifrån
En mer homogen plast krävs för att materialåtervinningen ska kunna öka.
Graf från UNEP som visar den årliga globala plastproduktionen och förväntad ökning i miljoner ton mellan 1950 och 2050.
Den årliga globala plastproduktionen och förväntade ökningen från 1950 till 2050 enligt UNEP. Källa: Sveriges handlingsplan för plast
Infografik över plastens cirkulära kretslopp från råvara till deponering.
Regeringens övergripande vision är en effektiv resursanvändning med giftfria cirukulära flöden utan jungfruliga material. Källa: Sveriges handlingsplan för plast
V

Vi förbrukar allt mer plast världen över. Trenden indikerar dessutom att det kommer att fortsätta öka i rask takt. Tyvärr ökar även mängden plast i vår miljö. Enligt en rapport från WWF kommer mängden plast i våra hav att fyrdubblas till 2050. Regeringen har fattat beslut om Sveriges handlingsplan för plast för att stimulera en cirkulär användning av plast, vilket i sin tur ger nya möjligheter för flergångskassar. 

Det tillverkas drygt 335 miljoner ton plast per år, varav 60 miljoner av dem tillverkas i Europa. Bara i Sverige tillverkas 350 000 – 500 000 ton plastförpackningar per år. Det motsvarar 40% av den totala plastanvändningen här. Enligt FNs miljöprogram, UNEP, förväntas utsläppen av växthusgaser kopplade till plast öka med 2.1 gigaton koldioxidekvivalenter till 2040. Det är 19% av den globala koldioxidbudgeten om vi ska hålla medeltemperaturen under Parisavtalets mål om 1,5 grader.

55 PUNKTER FÖR HÅLLBAR PLASTANVÄNDNING

Den 22 februari delgav regeringen Sveriges handlingsplan för plast. Den är en del av målet för att bli världens första fossilfria välfärdsland. Handlingsplanen innehåller 55 punkter för hur vi ska minska plastens inverkan på såväl miljö som klimat. Detta ska bli möjligt genom en mer cirkulär hantering av plast. Genom att återvinna och återanvända plasten kan vi uppnå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045. Bland besluten finns exempelvis målet att alla plastförpackningar ska innehålla minst 30% återvunnen plast senast 2030. Ett annat är att förbrukningen av plastbärkassar inte överskrider 40 kassar per person och år senast den 31 dec 2025.

CIRKULÄR PLASTHANTERING

Dagens stora utmaning för återvinning och återanvändning av plast är att den ofta består av olika blandningar. Detta gör att vi i Sverige förbränner så mycket som 80% av den plast som tillverkas medan så lite som 10% återanvänds. En annan anledning till att så lite återanvänds är kvaliteten och efterfrågan på den återvunna råvaran. Medlemmarna i UNEP kom den 2 mars 2022 överens om ett rättsligt bindande globalt avtal som minskar och förebygger plastföroreningar, genom att skapa lika villkor och förutsättningar för näringslivet globalt.


HANDLINGSPLANENS FYRA FOKUSOMRÅDEN

1: Produktion och produktdesign av plast och plastprodukter 

Design- och produktionsledet ska ställas om, så att plasten får större möjligheter till en lång livslängd. För att uppnå detta krävs produkter av hög kvalitet, som går att använda många gånger samt går att materialåtervinna när de är uttjänta.

2: Konsumtion och användning av plast och plastprodukter

Konsumentinformationen ska förbättras samt att tillgången till hållbara alternativ öka. För att uppnå detta ska resurseffektivitet, återvinning och cirkulära affärsmodeller främjas.

3: Giftfria och cirkulära kretslopp av plast och plastprodukter

Insamlingen av plastmaterial från både hushåll och verksamheter ska utvecklas samt att materialåtervinningen ökar. För att uppnå detta krävs dessutom att plasten blir mer homogen så att den kan återanvändas i större utsträckning. 

4: Drivkraft för näringsliv och andra aktörer som främjar innovation och cirkulära affärs- modeller för plast och plastprodukter

Näringslivet måste bidra genom cirkulära affärsmodeller och hållbar produktdesign och produktion. För att uppnå detta införs särskilda innovationsstöd som kan bidra till att stimulera omställningen.

NYA MÖJLIGHETER FÖR HÅLLBAR PLAST
Profilkassar välkomnar handlingsplanen och utvecklingen mot en mer hållbar plastindustri både inom och utanför Sverige. Redan idag erbjuder vi hållbara alternativ för alla våra kassar. Därför ser vi med entusiasm fram emot en mer utvecklad lokal marknad för såväl återvinning som återanvändning av plast. Det skulle innebära kortare fraktsträckor såväl som snabbare leveranstider.

Vill du veta mer om hållbara flergångskassar är du välkommen att kontakta oss via telefon på 042-453 25 42 eller via mejl på hej@profilkassar.se.

Recommended Posts