Skip to content

integritetspolicy

Personuppgifter

Den 25 maj 2018 började en ny lag, GDPR att gälla. Det är en gemensam lag som skall göra att samma regler gäller överallt i hela Europa. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL), som har varit en svensk lag sedan 1988. Med GDPR måste alla organisationer, handlare och företag ha ett större ansvar på att ha kontroll på sina kunders uppgifter. Läs mer här: Datainspektionen

Profilkassar är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar till oss som kund och dessa behandlas av oss för att kunna administrera dina inköp, samt i marknadsföringssyfte om du anmält dig till nyhetsbrev. Profilkassar lämnar ej ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part annat än de som nämns i punkterna nedan.

Vad menas med personuppgifter?

Med personuppgifter menas information som kan knytas till en enskild person.

Vilka uppgifter samlar vi in?

För att kunna hantera köp samt kundärenden lagrar vi följande uppgifter. För- och efternamn, adress, telefonnummer, email samt köphistorik. Vi lagrar dina uppgifter vid köp i 7 år på grund av bokföringslagen.

Delning av uppgifter till fraktbolag

För att kunna leverera dina beställningar måste vi dela viss information med fraktbolaget. Vi delar för- och efternamn samt adress för leverans. Email och/eller mobilnummer för avisering. I dagsläget använder vi TNT, UPS, PostNord samt DHL för leverans.

Nyhetsbrev

Om du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev så delas för- och efternamn samt email med vår tjänsteleverantör. Vi sparar/delar för- och efternamn för att kunna göra utskicken mer personliga. Din information delas för att vi ska kunna använda tjänsten och på så sätt hålla dig uppdaterad med erbjudanden/information. I dagsläget använder vi Mailchimp för utskick.

Behandling av personuppgifter vid marknadsaktiviteter

För att Profilkassar ska kunna nå ut till marknaden med företagets tjänster bedrivs marknadsaktiviteter som syftar till att marknadsföra företaget, medarbetare och de produkter som företaget tillhandahåller. Profilkassar behandlar personuppgifter för sådana marknadsföringsändamål, bland annat genom elektroniska utskick.

De lagliga grunderna för sådan behandling är antingen en intresseavvägning eller samtycke. Intresseavvägningarna baseras på en avvägning mellan företagets intresse av att kunna marknadsföra verksamheten och erbjuda marknaden företagets tjänster och kunders intresse av att kunna informera sig om Profilkassars produktutbud samt de registrerades intresse avseende skydd för sina personuppgifter.

Personuppgifterna samlas in inom företaget (t ex från medarbetare eller kundregister) eller från annan och innefattar främst uppgifter om befattningshavare. Personuppgifterna behandlas i de system och de verktyg företaget använder för att hantera marknadsaktiviteter.

Personuppgifter som samlas in för marknadsföringsändamål sparas inte längre än vad som är nödvändigt för ändamålet. Uppgifter som behandlas efter en intresseanmälan behandlas till dess personen anmäler att han eller hon inte längre är intresserad av att motta nyhetsbrev eller inbjudningar från oss. Kontaktuppgifter till affärskontakter såsom befintliga eller potentiella kunder bevaras normalt så länge företaget bedömer att personens befattning eller yrkesroll kan antas medföra ett intresse för företagets tjänster.

Profilering

För att företaget ska kunna göra relevanta urval avseende utskick av nyhetsbrev och information används profilering på det sättet att urval för utskick baseras på uppgifter om branschsegment eller tidigare aktivitet (såsom visat intresse för specifika produkter eller tjänster). Sådan profilering är begränsat till sådana uppgiftskategorier och syftar till att innehållet i företagets kommunikation ska vara relevant, av intresse och till nytta för mottagaren.

Rätten till information

Den registrerade har enligt regelverket om behandling av personuppgifter rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Information om behandlingen ska lämnas både när uppgifter samlas in, eller kort tid därefter när uppgifterna inte samlas in från den registrerade, och när den registrerade begär det. Härtill finns vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, exempelvis om det inträffar ett dataintrång eller liknande. Information ska bland annat lämnas om kontaktuppgift till den personansvarige, den rättsliga grunden för och ändamålet med behandlingen. Detta dokument innefattar bland annat sådan information som Profilkassar har att lämna till de personer vars personuppgifter behandlas i verksamheten.
En begäran om tillgång till information anmäls till hej@profilkassar.se.

Rätt till radering

En registrerad har enligt regelverket om behandling av personuppgifter rätt att vända sig till företag och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas.
En begäran om radering anmäls till hej@profilkassar.se.

Rätt till begränsning av behandling

De personer vars personuppgifter behandlas har i vissa fall rätt att kräva att behandling begränsas. Med begränsning avses att personuppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.
En begäran om begränsning av behandling av personuppgifter anmäls till hej@profilkassar.se.

Rätt att återkalla samtycke

Personer vars personuppgifter som behandlas med samtycke som laglig grund har rätt att återkalla samtycke.
Ett återkallande av samtycke anmäls till hej@profilkassar.se.

Rätt att göra invändningar

En enskild har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av dennes personuppgifter. Denna rätt gäller bland annat personuppgifter som behandlas efter en intresseavvägning och innefattar rätt att invända mot profilering.
Invändning mot behandling av personuppgifter skickas till hej@profilkassar.se.

Användning av cookies

En cookie är en textfil som lagras på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
Vi använder inte permanenta cookies. Sessionscookies använder vi för att kontrollera om du är inloggad eller om du har placerat en vara i varukorgen, samt när du använder produktfilter.
Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Om du inte vill tillåta cookies så kan du neka detta. Om du nekar lagring av cookies kan du istället göra din beställning via e-post till hej@profilkassar.se
Profilkassar Norden AB använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Informationen använder vi för att se hur besökaren, vår kund använder vår webbsida och våra olika kategorier och sidor. Vi tar fram besöksstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Informationen sparas inte hos Profilkassar Norden AB. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kan överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.
Om du undrar över något kring detta, kontakta oss på hej@profilkassar.se.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud hos Profilkassar är Charlotte Hultman och nås genom e-postadressen charlotte@profilkassar.se

Denna policy är senast uppdaterad 2018-07-13

kontakt

DU FRÅGAR – VI SVARAR

    Namn
    Företag
    E-postadress
    Telefonnummer
    Meddelande